Baanbrekersvergadering tussen landboustrukture en Fidelity ADT gee landelike veiligheid hupstoot

’n Baanbrekersvergadering en ’n eerste stap om veiligheid en misdaad in landelike gebiede op ’n hoër vlak aan te spreek. Só het Jakkals le Roux, Voorsitter van die Landelike Veiligheidskomitee by Vrystaat Landbou (VL), ’n belangrike vergadering tussen georganiseerde landbou en Fidelity ADT beskryf.

Die doel van dié vergadering, tussen Fidelity ADT, VL, Agri Noord-Kaap, die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) in die Vrystaat en Noord-Kaap én Agri SA, was om om aspekte wat groter veiligheid en bekamping van misdaad op die kommersiële landbousektor in die Vrystaat en Noord-Kaap te versterk. Die voorkoming van ernstige gewelds- en eiendomsverwante misdade vorm deel hiervan. Die vergadering het op 29 April 2019 by die Middelwater Plaas Hotel buite Bloemfontein plaasgevind.

Tommie Esterhuyse, Voorsitter van die Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid by Agri SA, het gesê die betrokkenheid en uitbreiding van Fidelity ADT se voetspoor in die landelike gebiede, in samewerking met landbouers, gaan in alle areas tot ’n “wen-wen situasie” lei. Esterhuyse is ook Vise-president van VL.

Fidelity ADT wil samewerking en vennootskappe in landbougemeenskappe in die twee provinsies uitbrei deur samewerking tussen bestaande plaaswagte en bestaande Fidelity ADT beheerkamers te bevorder. Wahl Bartmann, Hoof Uitvoerende Beampte van die Fidelity-dienstegroep, en sy span deskundiges het die vergadering bygewoon. Alle streeks-veiligheidsverteenwoordigers van VL, afgevaardigdes van Agri Noord-Kaap en die RPO was ook teenwoordig.

Die toename in veral eiendomsverwante misdade op landbougrond, waarvan veediefstal die grootste georganiseerde misdaad is, sal deur middel van groter tegnologiese hulpmiddels, verbeterde inligtingsvloei en groter toetrede van privaatsekuriteit aangespreek word.

Die integrering van kamerastelsels en inligting vanaf bestaande plaaswagte, die identifisering van hoë misdaadareas, asook die opleiding van die lede van landbouverenigings en gebiedskantore van georganiseerde landboustrukture is bespreek.

Volgens Le Roux is ’n taakspan saamgestel om maandeliks te vergader om die vordering met die implimentering, die vloei van inligting en aspekte om veiligheid en misdade te integreer met verbeterde tegnologiese hulpmiddels en behoeftebepalings te doen.

Al die aksies wat geloods is, word in samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) binne die raamwerk van die hersiende Landelike-beveiligingstrategie, gedoen.

Een hiervan, wat binnekort begin word, is geïntegreerde vergaderings met alle plaaswagte, sekuriteitsmaatskappye en die SAPD wat in landelike gebiede en landbougemeenskappe betrokke is by veiligheid en misdaad in georganiseerde landbou se strukture.

Joe Scholtz en Johann Stadler, onderskeidelik van die RPO se Veediefstal-voorkomingsforums in Agri Noord-Kaap en die Vrystaat, is oortuig dié ooreenkoms gaan landbougemeenskappe bemagtig om hul diens, betrokkenheid en inskakeling te verbeter.

Die befondsing van Agri Securitas wat betref tegnologiese stelsels in landelike gebiede in hoë misdaad areas was ook ’n groot prioriteit by die vergadering.

“Hierdie is nie net ’n hande-vat aangeleentheid wat tot voordeel van landelike gemeenskappe is nie, maar beklemtoon die erns waarmee landelike misdaad aangespreek moet word,” het Esterhuyse gesê. “Die betrokkenheid van grondvlakstrukture, wat bydra tot die sukses in die voorkoming en bekamping van landelike misdaad, kan nie oorbeklemtoon word nie. Want veiligheid begin by jouself.”

Groundbreaking meeting between agricultural structures and Fidelity ADT boosts rural safety

A groundbreaking meeting and a first step to addressing safety and crime in rural areas at a higher level. That is how Jakkals le Roux, Chairman of the Rural Safety Committee at Free State Agriculture (FSA), described an important meeting between organized agriculture and Fidelity ADT.

The aim of the meeting, between Fidelity ADT, FSA, Agri Northern Cape, the Red Meat Producers’ Organization (RPO) in the Free State and Northern Cape, and Agri SA, was to address issues of greater safety and combating crime on the commercial agricultural sector in the Free State and Northern Cape. The prevention of serious violent and property-related crimes form part of this. The meeting took place on 29 April 2019 at the Middelwater Plaas Hotel outside Bloemfontein.

Tommie Esterhuyse, Chairperson of Agri SA’s Centre of Excellence: Rural Safety, said the involvement and expansion of Fidelity ADT’s rural footprint, in conjunction with farmers, will lead to a “win-win situation” in all areas. Esterhuyse is also Vice President of FSA.

Fidelity ADT aims to expand collaboration and partnerships in agricultural communities in the two provinces by promoting collaboration between existing farm guards and Fidelity ADT control rooms. Wahl Bartmann, Chief Executive Officer of the Fidelity Services Group, and his team of experts attended the meeting. All regional safety representatives of FSA, delegates from Agri Northern Cape and the RPO were also present.

The increase in especially property-related crimes on agricultural land, of which stock theft is the biggest organized crime, will be addressed through greater technological aids, improved information flow and greater access to private security.

The integration of camera systems and information from existing farm guards, the identification of high crime areas, as well as the training of members of agricultural associations and area offices of organized agricultural structures were discussed.

According to Le Roux, a task team has been set up to meet monthly on the progress of implementation, the flow of information and aspects to integrate safety and crimes with improved technological tools and also to do a needs assessment.

All actions undertaken are being conducted in conjunction with the South African Police Service (SAPS), within the framework of the revised Rural Safety Strategy.

One of them, which will be launched shortly, is integrated meetings with all farm guards, security companies and the SAPS involved in rural and agricultural communities in safety and crime within organized agriculture structures.

Joe Scholtz and Johann Stadler, respectively from the RPO’s Stock Theft Prevention Forums in Agri Northern Cape and the Free State, are convinced this agreement will empower agricultural communities to improve their service, engagement and integration.

Agri Securitas’ funding of technology systems in high-crime areas in rural regions was also a high priority at the meeting.

“This is not just a hands-on issue that benefits rural communities, but emphasizes the seriousness with which rural crime should be addressed,” Esterhuyse said. “The involvement of ground-level structures, which contribute to the success of preventing and combating rural crime, cannot be over-emphasized. Because safety starts with yourself.”

 

Posted on by jonckie

Comments Off on Baanbrekersvergadering tussen landboustrukture en Fidelity ADT gee landelike veiligheid hupstoot

Comments are closed.