Vrystaat Landbou versoek lede om riglyne oor COVID-19 aan werknemers beskikbaar te stel

Sonder om paniek te saai en in ‘n poging om die verspreiding van COVID-19 te probeer beperk het die Dagbestuur van Vrystaat Landbou(VL) op 16 Maart 2020 vergader en as gevolg van sy verantwoordelikheid teenoor sy personeel, bestuur, lede en hulle werknemers besluit om alle byeenkomste wat vir die volgende 30 dae beplan was uit te stel. Van die geleenthede wat hierdeur geraak word is as volg:

– VL Streekvergadering te Ladybrand vir 17 Maart 2020
– Jongboer Konferensie en Funksie vir 7 April 2020
– Vergaderings oor die uitrol van die Hersiene Landelike Veiligheidstrategie

VL sal weer na 30 dae die besluit herbesoek. Die beweging van bestuur en personeel sal ook gedurende hierdie tydperk beperk word.

President Ramaphosa het in sy toespraak van 15 Maart 2020 ‘n verbod op alle byeenkomste van meer as 100 mense geplaas.

Boere word aangemoedig om die riglyn deur Agri SA opgestel (sien https://bit.ly/2U9RSiz) in ooreenstemming met die Wêreld Gesondheid Organisasie (WHO), in verskillende tale aan hulle werknemers beskikbaar te stel.

  Simptome:

 • Koors
 • Droë Hoes
 • Sukkel om asem te haal

Plus enige van die volgende

 • Reis geskiedenis na ‘n geaffekteerde area
 • Kontak met persone wie al die siekte onder lede het
 • Besoek aan gesondheidsfasiliteite waar Covid-19 pasiënte behandel word

Persone wat al 4 die simptome toon, word aanbeveel om die Nasionale COVID-19 noodnommer te skakel op 0800 029 999 of WhatsApp 0600 123 456.

Vrystaat Landbou is veral bekommerd oor die hoë voorkoms van onwettige immigrante wat oor ons grense beweeg deur nie amptelike grensposte te besoek nie en dus die nodige beheermaatreëls vermy. Die sluiting van sekere grensposte dien in hierdie opsig geen doel nie en daadwerklike aksies om behoorlike grensbeheer toe te pas behoort in plek gestel te word.

Free State Agriculture asks members to distribute COVID-19 Guidelines among employees 

Without causing panic and in an attempt to limit the spread of COVID-19, Free State Agriculture’s (FSA) Executive Committee met on 16 March 2020 and because of its responsibility to its staff, management, members and their employees decided to postpone all events planned for the next 30 days. Some of the events that are affected are as follows:

– FSA Regional meeting at Ladybrand for 17 March 2020;
– Young Farmer Conference and Function for 7 April 2020; and
– Meetings on the rollout of the Revised Rural Safety Strategy

FSA will revisit the decision after 30 days. The movement of management and staff will also be limited during this period.

President Ramaphosa, in his speech on 15 March 2020, banned all gatherings of more than 100 people.

Farmers are encouraged to make the guideline (https://bit.ly/2xA624O ) prepared by Agri SA in different languages, in accordance with the World Health Organisation (WHO), available
to their employees:

Symptoms:

 • Fever
 • Dry cough
 • Struggling to breathe

Plus any of the following:

 • Travel history to an affected area
 • Contact with persons who have the disease
 • Visit health facilities where Covid-19 patients are treated.

People showing all 4 symptoms are advised to call the National COVID-19 emergency number on 0800 029 999 and Whatsapp 0600 123 456.

Free State Agriculture is particularly concerned about the high prevalence of illegal immigrants moving across our borders by not visiting official border posts and thus avoiding the necessary controls. The closure of certain border posts serves no purpose in this respect and effective actions to enforce proper border control should be put in place.

Posted on by jonckie

Comments Off on Vrystaat Landbou versoek lede om riglyne oor COVID-19 aan werknemers beskikbaar te stel

Comments are closed.