Meer as 100 veediefstal sake rapporteer in April in die Vrystaat

’n Totaal van 101 sake, 1 139 stuks vee én 31 landbougemeenskappe wat geraak is. Dit is die omvang van die enorme impak wat veediefstal slegs in April 2019 in die Vrystaat gehad het.

Volgens dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou (VL), bly veediefstal die grootste eiendomsverwante misdaad in die provinsie. Die statistiek van die VL VKB Veiligheidslessenaar toon dat altesaam 31 landbougemeenskappe veediefstal ondervind het en 101 veediefstal-sake op landbougrond in April 2019 aangemeld is.

Die meeste van dié voorvalle (5 of meer) het in Bethlehem (16), Bultfontein (6), Ficksburg (8), Heilbron (8), Koppies (5), Reitz (11) en Ventersburg (5) plaasgevind. Volgens Buys is 1 139 stuks vee in dié maand gesteel, waarvan 171 opgespoor is. Dus is 968 stuks vee steeds weg. Én boonop is hierdie slegs die voorvalle waarvan VL bewus is.

Jonger diere geteiken

Volgens Buys “wil dit voorkom asof jonger diere grotendeels in veediefstal-sake geteiken word”. Kalwers vanaf een maand oud tot en met kalweers wat 200 kg weeg word gesteel. “Produsente word versoek om die kalwers te brandmerk, sodat eienaars gevind kan word wanneer diere opgespoor word,” sê sy.

Verder word produsente wéér daarop gelet om hul selfoonnommers en adresse met die Registrateur van Brandmerke op te volg om seker te maak hul besonderhede is reg op die stelsel of databasis. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens, en veral VDE, wat toegang tot dié databasis het, ervaar probleme om produsente te kontak wanneer gesteelde vee teruggevind word.

Sogenaamde “polisiebeamptes” slaan weer toe

Die sogenaamde “polisiebeamptes” wat landbouers bel oor hul gesteelde vee wat teruggevind is en hulle geld wil laat betaal vir die vervoer daarvan, het weer toegeslaan. Dit het in Vierfontein en Zastron gebeur.

Volgens Buys word landbouers wéér versoek om geensins gelde oor te betaal wanneer sogenaamde versoeke gerig word nie. Die persone blyk baie geloofwaardig te wees.

VL het herhaaldelik in 2018 en 2019 oor dieselfde bedrogspul in sy Nuusflitse verslag gedoen en maan landbouers om kennis te neem hiervan, om te voorkom dat hulle slagoffers word.

Thousands of livestock stolen in one month; more calves targeted in Free State Province

A total of 101 cases, 1 139 livestock and 31 affected agricultural communities. This is the magnitude of the enormous impact of stock theft only in April 2019 in the Free State.

According to Dr Jane Buys, Safety and Risk Analyst at Free State Agriculture (FSA), stock theft remains the largest property-related crime in the province. The statistics of the FSA VKB Safety Desk show that a total of 31 agricultural communities have experienced stock theft and 101 stock theft cases were reported on agricultural land in April 2019.

Most of these incidents (5 or more) occurred in Bethlehem (16), Bultfontein (6), Ficksburg (8), Heilbron (8), Koppies (5), Reitz (11) and Ventersburg (5). According to Buys, 1 139 livestock were stolen during this month, of which 171 were found. Therefore 968 livestock are still missing. Furthermore, these are only incidents which FSA are aware of.

Younger animals targeted

According to Buys, “it appears that younger animals are largely targeted in stock theft”. Calves from one month old to calves weighing 200 kg are stolen. “Producers are requested to brand the calves so that owners can be contacted when animals are found,” she says.

In addition, producers are reminded to update their cellphone numbers and addresses with the Registrar of Branding to make sure their details are correct on the system or database. The South African Police Service, and especially VDE, who have access to that database, is experiencing difficulties in contacting producers when stolen livestock is recovered.

So-called “police officers” strike again

The so-called “police officers” who call farmers about their stolen livestock that has been recovered and ask them to pay money for the transportation of it, has struck again. This occurred in Vierfontein and Zastron.

According to Buys, farmers are again asked not to pay any fees when so-called requests are made. The people seem to be very credible.

FSA has repeatedly in 2018 and 2019 reported on this scam in its Newsletter and warns farmers to take note of this to prevent them becoming victims.

Posted on by jonckie

Comments Off on Meer as 100 veediefstal sake rapporteer in April in die Vrystaat

Category: Algemeen Tags :

Comments are closed.