COVID-19: Vrystaat Landbou neem nie verantwoordelikheid vir onwettige optrede nie

Vrystaat Landbou (VL) beskou die COVID-19 pandemie wat die land en die wêreld bedreig in ‘n baie ernstige lig. VL is daarom verbind om die inperking en riglyne wat daar gestel is om die verspreiding van die virus te beperk, na te kom.

VL verbind hom verder as ‘n essensiële diens om te alle tye verantwoordelik op te tree onder omstandighede, om seker te maak dat daar genoegsame voedsel beskikbaar sal wees.

Aangesien ons saam met ons lede die verantwoordelikheid neem het VL ‘n identifikasie permit, soos voorsiening voor gemaak in die jongste Regulasies in terme van die Wet op Rampbestuur van 2002, aan ons lede wat bona fide produsente is voorsien om hulle te ondersteun en seker te maak die landbousektor se status as essensiële diens nie misbruik word nie.

Enige persoon of entiteit wat die permit gebruik en nie op ons databasis verskyn nie, doen dit sonder toestemming en as sulks aanvaar ons nie verantwoordelikheid vir hierdie laakbare optrede nie. Indien sodanige persoon of entiteit dus valslik voorgee om ‘n bona fide produsent te wees, moet daar deur die wetstoepassers in terme van die relevante wetgewing teen so ‘n persoon of entiteit opgetree word.

Dit is nou die tyd waar almal moet saamstaan, saamwerk en verantwoordelik optree om ons land, sy mense en toekoms te verseker.

Covid-19: FSA does not take responsibility for unlawful conduct

Free State Agriculture (FSA) considers the COVID-19 pandemic threatening the country and the world in a very serious light. FSA is therefore committed to adhering to the restriction and guidelines set by government to limit the spread of the virus.

FSA furthermore commits itself, as an essential service, to act responsibly at all times under circumstances to ensure that sufficient food will be available.

As we take responsibility with our members FSA has provided an identification permit, as provided for in the latest Regulations in terms of the Disaster Management Act of 2002, to our members who are bona fide producers to support and secure them and to ensure that the agricultural sector’s status as an essential service is not abused.

Any person or entity that uses the permit and does not appear on our database does so without permission and we do not accept responsibility for this objectionable conduct. Therefore, if such person or entity falsely pretends to be a bona fide producer, the law enforcement officers must act against such person or entity in terms of the relevant legislation.

Now is the time for everyone to stand together, work together and act responsibly to ensure our country, its people and its future.

Posted on by jonckie

Comments Off on COVID-19: Vrystaat Landbou neem nie verantwoordelikheid vir onwettige optrede nie

Category: Wetlik Tags :

Comments are closed.