Behoeftebepalings gedoen om veiligheid in landelike gebiede te bevorder

Landbouverenigings, gebiedskantore en distrikslandbou-unies sal ’n behoeftebepaling doen van hul gebiede om veiligheid en misdaad voorkomend aan te spreek. ’n Riglyn hiervoor sal deur Vrystaat Landbou (VL) deurgestuur word om hulle te help om dit saam te stel. Só sê dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL, nadat die ooreenkoms tussen VL en Fidelity ADT, wat in April van stapel gestuur is, verder bespreek is.

“Alle aansoeke vir kamerastelsels vanaf die landbouverenigings/DAUs moet deur VL se Veiligheidskomitee na Fidelity ADT gestuur word,” sê sy. Dit volg nadat VL en Fidelity ADT weer op 29 Mei 2019 vergader het.

’n Eerste vergadering het op 29 April 2019 tussen Fidelity ADT, VL, Agri Noord-Kaap, die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) in die Vrystaat en Noord-Kaap én Agri SA plaasgevind om aspekte wat groter veiligheid en bekamping van misdaad op die kommersiële landbousektor in die Vrystaat en Noord-Kaap te versterk.

Volgens Buys moet aansoeke vir AgriSecuritas boonop ook deur VL se Veiligheidskomitee deurgestuur word en Fidelity ADT moet een van die drie kwotasies voorsien.

“’n Taakspan bestaande uit twee verteenwoordigers van Fidelity ADT, lede van VL se Veiligheidskomitee en die RPO is saamgestel om alle aspekte rakende verbeterde samewerking te koördineer,” sê sy.

Daar is ook besluit dat al 22 plaaswagte, wat as privaatsekuriteit onder landbouverenigings/DAUs resorteer en betaling ontvang eerste ’n behoeftebepaling deurstuur, asook waar daar versoeke is om plaaswagte uit te brei en moontlik aan Fidelity ADT te koppel.

Buys sê VL se Veiligheidskomitee en Fidelity ADT sal plaaswagte besoek om met hul te gesels en ’n gedetaileerde oudit sal gedoen word om behoeftebepalings aan te spreek.

“Individuele landbouers kan dan vir sulke produkte, alarms, kameras ens met Fidelity ADT in verbinding tree. Daar is verskeie veiligheidstoepassings of apps deur Fidelity beskikbaar gestel wat aan ’n selfoon en alarm gekoppel kan word.”

VL se Veiligheidskomitee sal ook binnekort ’n opsomming deurstuur van veiligheidsprodukte wat deur Fidelity ADT vir landbougemeenskappe beskikbaar gestel word teen baie bekostigbare pryse.

’n Fidelity-hulplyn is ook gestig. Dit word 24 uur per dag beman en kan gekontak word by 083 256 8329 waar individuele landbouers hul versoeke vir alarms, kameras, ens kan deurgee.

Individuele versoeke vir veiligheidsprodukte kan ook gerig word by 011 766 6043 en agrisa@fidelitycc.co.za (e-pos).

Needs assessment done to address safety and crime preventively on farms and in rural areas!

Agricultural associations, area offices and district agricultural unions will do a needs assessment of their areas to address safety and crime preventively. A guideline for this will be sent by Free State Agriculture (FSA) to help them compile it. According to Dr Jane Buys, Safety and Risk Analyst at FSA, this follows after the agreement between FSA and Fidelity ADT, which was started in April 2019, was further discussed.

“All applications for camera systems from the agricultural associations/DAUs must be sent to Fidelity ADT by the FSA’s Safety Committee,” she says. This comes after FSA and Fidelity ADT met again on 29 May 2019.

A first meeting took place on 29 April 2019 between Fidelity ADT, FSA, Agri Northern Cape, the Red Meat Producers’ Organization (RPO) in the Free State and Northern Cape and Agri SA to address issues of greater safety and combating crime on the commercial agricultural sector in the Free State and Northern Cape.

According to Buys, applications for AgriSecuritas must also be forwarded to FSA’s Safety Committee and Fidelity ADT must provide one of the three quotes.

“A task team consisting of two representatives of Fidelity ADT, members of the FSA’s Safety Committee and the RPO has been set up to coordinate all aspects of enhanced cooperation,” she says.

It has also been decided that all 22 farm guards, who are classified as private security under agricultural associations/DAUs and receive payment, first forwards a needs assessment, as well as where there are requests to expand farm guards and possibly link them to Fidelity ADT.

Buys says FSA’s Safety Committee and Fidelity ADT will visit farm guards to talk to them and a detailed audit will be conducted to address needs assessments.

“Individual farmers can then contact Fidelity ADT for such products, alarms, cameras, etc. There are several safety applications or apps made available by Fidelity that can be linked to a phone and alarm.”

FSA’s Safety Committee will also shortly forward a summary of safety products made available by Fidelity ADT for agricultural communities at very affordable prices.

A Fidelity helpline was also established. It is manned 24 hours a day and can be contacted on 083 256 8329 where individual farmers can submit their alarm, camera, etc. requests.

Individual safety product requests can also be made at 011 766 6043 and agrisa@fidelitycc.co.za (email).

Posted on by jonckie

Comments Off on Behoeftebepalings gedoen om veiligheid in landelike gebiede te bevorder

Comments are closed.