Sowat R35 miljoen se landbougrond bly in slag weens brande volgens Vrystaat Landbou

dav

Sowat 70 000 ha, R500 per ha x 70 000= R35 miljoen, landbougrond het in meer as 20 brande in die Vrystaat in September 2018 afgebrand. Die brande het onder meer voorgekom by Bethlehem, Boshof, Bothaville, Heilbron, Hennenman, Heuningspruit, Hobhouse, Glen, Koppies, Kroonstad, Odendaalsrus, Petrus Steyn, Reitz, Tweeling, Virginia, Vredefort en Zastron.

Die Vrystaatste Sambreel-organisasie vir brandverenigings het die skade bepaal. Dian Terblanche (18), ’n jong seun van Reitz is ook dood en ’n paar landbouers en families het ernstige brandwonde opgedoen. Volgens dr Jack Armour, Bedryfsbestuurder van Vrystaat Landbou (VL), spreek VL sy innige meegevoel uit teenoor Terblanche se gesin en die gemeenskap.

VL help met rampfonds

Meer as 2 000 ronde bale voer (R300 x 2 000 per baal = R600 000), store en voertuie (trekkers, bakkies) is beskadig en heelwat landbouers het veeverliese gely. Groot skade is in sekere areas gely en siviel regtelike arrestasies is ook uitgevoer in Hobhouse en Zastron.  Landbouers wat behoeftes vir voer en hulp het, kan met Armour via hul landbouverenigings of gebiedskantore in verbinding tree. VL en die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) werk saam om behoeftes aan te spreek.

“Dit is altyd wonderlik hoe mooi die plaaslike gemeenskappe mekaar bystaan ná sulke brande deur onder meer voerbanke wat landbouverenigings opbou,” sê Armour. “Diesel en vervoerkostes bly altyd ’n probleem om dit verder te vervoer en dit is waar die rampfonds van Vriende van Landbou, gedryf deur Vrystaat Landbou, inkom.”

Die publiek en lede van VL kan spesifiek hiervoor ’n bydra maak deur Vriende van Landbou koffie, waarvan ’n gedeelte vir die rampfonds gaan, te bestel. Besoek http://www.vlvriende.org/ vir meer inligting én om ’n bestelling te plaas.

Kry boeteleys vir veldbrande hier

Volgens dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL, moet landbouers ook daarop attend wees om moontlike kwaadwillige saakbeskadiging of brandstigting aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) te rapporteer. Die SAPD moet boetelyste gebruik om landbouers wat voorbrande maak in stryd met die voorskrifte van die Nasionale Wet op Veld en Bosbrande met J534s uit te reik, asook persone wat kwaadwillig brande stig te arresteer en voor ’n hof te bring. Klik hier om ’n boetelys te sien.

About R35 million of agricultural land lost due to fires

About 70 000 ha, R500 per ha x 70 000 = R35 million, of agricultural land burned down in more than 20 fires in the Free State in September 2018. The fires occurred in Bethlehem, Boshof, Bothaville, Heilbron, Hennenman, Heuningspruit, Hobhouse, Glen, Koppies, Kroonstad, Odendaalsrus, Petrus Steyn, Reitz, Tweeling, Virginia, Vredefort and Zastron.

The Free State Umbrella Fire Protection Organization has determined the damage. Dian Terblanche (18), a young man from Reitz, died and a few farmers and families suffered severe burns. Dr Jack Armour, Operations Manager of Free State Agriculture (FSA), says FSA expresses its sympathy and condolences towards Terblanche’s family and the community.

FSA help with disaster fund

More than 2 000 round bales of feed (R300 x 2 000 per bale = R600 000), stores and vehicles (tractors, bakkies) were damaged and many farmers suffered losses. Major damage was suffered in certain areas and civil arrests were also conducted in Hobhouse and Zastron. Farmers who need food and help can connect with Armour via their agricultural associations or area offices. FSA and the Red Meat Producers’ Organization also work together to address needs.

“It is always wonderful how local communities assist each other after such fires by, among other things, feed banks that agricultural associations have built up,” says Armour. “Diesel and transport costs are always a problem to transport it further, and this is where the Friends of Agriculture disaster fund, driven by Free State Agriculture, comes in.”

The public and members of FSA can make a contribution for fire assistance by ordering Friends of Agricultural Coffee, of which some of the money goes to the disaster fund. Visit http://www.vlvriende.org/ for more information and to place an order.

Get fine lists for veld fires here

According to Dr Jane Buys, Safety and Risk Analyst of FSA, farmers should also report possible malicious damage to property or fire starting to the South African Police Service (SAPS). The SAPS must use fine lists on farmers who make firebreaks in violation of the provisions of the National Field and Forest Fires Act with J534s, as well as to arrest and bring in cases of malicious fires. Click here for a fine list.

Posted on by jonckie

Comments Off on Sowat R35 miljoen se landbougrond bly in slag weens brande volgens Vrystaat Landbou

Category: Besigheid Tags :

Comments are closed.